Poden els pacients millorar la seva pròpia salut ?

Comencem a tenir estudis i resultats sobre l’ús de la monitorització i telemonitorització de paràmetres per pacients amb hipertensió. Quan les persones amb necessitats mèdiques assistencials són directament ateses per professionals, com metges i infermeres, milloren notablement. Amb l’increment de l’edat a la població, les enfermetats cròniques augmentaran. El 85% de la població adulta a Catalunya creu que té una malaltia crònica. El sector de la salut espera en els propers 30 anys un l’increment  del 50% en la prevalença de diabetis, especialment a la gent gran.

L’eHealth, amb la telemonitorització, serà un dels puntals i sectors de creixement més important en els propers anys. La telemonitorització té un dels elements clau per començar en la recuperació i control de moltes malalties : facilita que un mateix, el propi pacient, s’involucri activament en la prevenció i control.

En un estudi publicat al Febrer del 2012, per Joseph Caffazzo, PhD PEng sobre com els pacients poden activament participar en la millora de la seva salut mitjançant sistemes de telemonitorització es van obtenir resultats molt interessants. Es considera que els pacients poden adoptar un paper actiu, no són senzillament recolectors de dades. La tecnologia permet l’ubiquïtat i l’escalabilitat, és a dir, que des de casa un mateix es pugui monitoritzar i els professionals rebran la informació per via telemàtica, transparent al pacient. Sobre un grup aleatori de 110 pacients amb diabetis II i hipertensió sistòlica no controlada, se’ls va assignar aleatòriament un tensiòmetre per mesurar la pressió de la sang a casa. Se’ls va proveir d’un tensiòmetre bluetooth, sense fils, i un smartphone.

Després d’un any la mitjana basal de pressió sistòlica i diastòlica dels pacients va millorar de mitjana en 9.1 ± 15.6 mmHg en el grup remot i només en 1.5 ± 12.2 mmHg en el grup de control. Més a més el 50% dels pacients van tenir la pressió de la sang sota control (<130/80) comparat amb només el 29% del grup de control.

També es va monitoritzar pacients amb risc cardiològic, mesurant cada dia el pes, la pressió de la sang i ECG d’un canal i contestant un qüestionari de símptomes, tot mitjançant un smartphone des de casa i amb telemonitorització gestionada per professionals. També es va obtenir una millora en els resultats.

El pacient, d’una manera activa, es cura ell mateix

El procés es veritablement una auto-cura del pacient. Les entrevistes amb els pacients revelen que el sistema de monitorització

  • ajuda als pacients a millorar en el coneixement i auto-cura,
  • els motiva a modificar i correlacionar el seu estil de vida i comportament d’acord amb els canvis de pes, pressió de la sang i símptomes.

Els pacients troben la portabilitat del sistema beneficiós i, fins i tot  se l’emporten de vacances.

El professional té accés a una gestió remota, pot veure si no es prenen les constants i avisar per telèfon, poden detectar desviacions mitjançant alarmes.

La clau és involucrar activament els pacients en el seu control, amb suport de professionals, infermeres i metges. No és només la tecnologia, és l’ús de les aplicacions tecnològiques per a les persones, per al control i millora de la seva salut el que farà realment millorar la nostra qualitat de vida i salut.