Torna la Tardor: Recordem-nos de la Grip, ens vacunem?

 

Què és la Grip ?

La grip estacional és una malaltia infecciosa causada pel virus de la Grip anomenat Influenza i que afecta principalment el sistema respiratori de forma aguda. Es presenta en forma d’epidèmies durant les estacions fredes i s’estima que cada any afecta un 25-50% de la població, tot i que només un 10-20% dels casos necessiten atenció mèdica.

Símptomes més freqüents:

Després d’un període d’incubació d’entre 1 i 4 dies apareixen els símptomes d’una manera brusca. El símptoma més freqüent és la febre acompanyada de malestar general, dolor muscular, mal de cap i pèrdua de la gana. Aquests són els símptomes que apareixen primer, després es van instaurant els problemes d’origen respiratori com són la congestió nasal, la tos seca, i el mal de gola. La majoria de símptomes acostumen a durar una setmana, però el quadre d’afectació respiratòria pot persistir encara durant 1 setmana més i acompanyat de debilitat general.

En el cas dels nens, com que durant els mesos de fred ja pateixen refredats deguts a altres virus, ens pot confondre el quadre de símptomes. En el seu cas també poden existir quadres de diarrees i vòmits com a descompensació general del seu estat.

Com es transmet la grip ?

El virus de la grip es transmet fàcilment de persona a persona, a través de gotes que expulsem en parlar, tossir o esternudar i també a través d’objectes o tovalloles (més freqüent en el cas dels nens).

Les persones infectades eliminen el virus 24 o 48 hores abans de l’inici dels símptomes i fins a 4 o 5 dies després de l’inici. En els nens, i les persones baixes de defenses, aquest període s’allarga.

El període de transmissió és de l’octubre a l’abril a l’hemisferi nord i de l’abril a l’octubre a l’hemisferi sud; en les zones tropicals, la transmissió es manté tot l’any.

Els espais tancats són els més adients per la transmissió del virus, per això és més freqüent a les escoles.

Com en moltes malalties víriques també hi ha els portadors asimptomàtics, que són aquells que transmeten la malaltia sense presentar símptomes.

Principals grups de risc

La grip és una malaltia considerada lleu per una població sana , però existeixen els anomenats grups de risc, que són aquelles persones que en patir la malaltia poden desencadenar complicacions i, aquestes,  esdevenir fatals. Les complicacions poden ser la pneumònia causada per una sobre-infecció bacteriana, les otitis, les bronquitis, i les sinusitis.

Aquests grups de risc són:

  • Els nens menors de 2 anys;
  • Els nens, els adults i la gent gran amb malalties cròniques com asma, diabetis, malalties cardíaques, malalties respiratòries, etc;
  • Les persones entre 6 i 18 anys en tractament prolongat amb “aspirina” AAS, que també poden desenvolupar el síndrome de Reye;
  • Les persones baixes de defenses, a causa d’altres malalties com el càncer, etc;
  • Les embarassades, que tenen més risc de desenvolupar complicacions cardio-respiratòries;
  • Els professionals de la salut, per estar en contacte amb persones que tenen el risc d’infecció.

Tractament

Normalment només es tracten els símptomes de la malaltia com són la febre amb antipirètics  i els símptomes respiratoris amb una bona hidratació. Es poden prendre analgèsics per pal·liar els dolors musculars. No és necessari el tractament amb antibiòtics ja que la infecció és d’origen víric. Només s’administraran antibiòtics en el cas de sobre-infecció de causa bacteriana.

Ens hem de vacunar?

El metge de capçalera, o el pediatra en el cas dels nens, el pacient i els pares, són els encarregats de decidir si cal vacunar-se de la grip. Està clar que, per a les persones que es troben en un grup de risc, és recomanable la vacunació per les complicacions que pot comportar el fet de contraure la malaltia.

Les persones recomanades per a vacunar-se ho han de fer cada any, ja que el virus canvia o muta cada any i les nostre defenses no són capaces de reconèixer-lo. Encara que el virus sigui semblant d’un any per l’altre, caldria una revacunació, a la llarga els nostres anticossos no el reconeixerien.

Cal vacunar de la grip a la tardor en prevenció de les epidèmies durant l’hivern. Normalment la campanya comença a partir del primer d’Octubre.

No està indicat vacunar a aquelles persones que tinguin al·lèrgia a algun del  components de la vacuna com ara l’ou ja que el virus està cultivat en ou.

La vacuna s’administra mitjançant una injecció intramuscular en dosi única. En el cas de nens menors de 9 anys i que sigui la primera vegada que es vacunen  de la grip, es poden administrar 2 dosis espaiades en un mes (la meitat de dosi habitual cada vegada).

Pot haver reacció local (dolor, vermellor),  que es tracta amb l’aplicació de fred a la zona afectada . També pot haver efectes com febrícula i lleu dolor muscular, en cap cas es passa una infecció gripal a causa de l’administració de la vacuna.

Fonts d’informació: Comitè assessor de vacunes de la AEP ( Asociación Española de Pediatria)